Usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja ishrane i pića u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruži:

 1. Ugostitelj ili
 2. Fizičko lice u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, od namirnica i napitaka koje je pretežno sam proizveo i organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zdravlja.

Zahtev za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva podnosi ugostitelj ili fizičko lice nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva se podnosi za svaki objekat pojedinačno. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave na zahtev ugostitelja donosi rešenje kojim se ugostiteljski objekat razvrstava u kategoriju, koje važi tri godine od dana izdavanja.

Zahtev sadrži:

 1. podatke o ugostitelju (poslovno ime odnosno naziv za pravna lica - ime i prezime za fizička lica, skraćeno poslovno ime, odnosno naziv - samo za pravna lica, adresu sedišta, poslovne jedinice ili ogranka, matični broj - za pravna lica, jedinstveni matični broj - za fizička lica, PIB, registracioni broj, podatke o direktoru, podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, podatke o kontaktu);
 2. podatke o ugostiteljskom objektu (naziv ugostiteljskog objekta, vrsta ugostiteljskog objekta, vrsta specijalizacije za hotel, godina izgradnje, godina poslednje adaptacije odnosno rekonstrukcije, vremenski okvir poslovanja - tokom cele godine ili sezonski, kapacitet objekta, vrsta i broj smeštajnih jedinica).

Uz zahtev podnose se dokazi kojima se potvrđuju određeni podaci sadržani u zahtevu, kao i izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekata, izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova i izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova.

Korisni dokumenti:

 1. Izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje STD u kategorije;
 2. Izjava o min. teh. uslovima za uređenje i opremanje STD;
 3. Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova;
 4. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanju ug. delatnosti, načinu pružanja ug. usluga, razvrstavanju ug. objekata i min.tehn. uslovima za uređenje i opremanje.

Ugostiteljski objekti za smeštaj koji podležu obavezi kategorizacije moraju ispunjavati i standarde u skladu sa propisom koji se uređuju standardi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.  Standarde za razvrstavanje seoskih turističkih domaćinstava možete videti u prilogu 10 a  koji je sastavni deo Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.

Korisni dokumenti:

Kriterijumi kategorizacije su sistematizovani u dve grupacije elemenata:

 • obavezni elementi koji se ne boduju,
 • izborni odnosno fakultativni elementi na osnovu kojih se ostvaruju bodovi.

Ugostiteljski objekat za smeštaj razvrstava se u kategorije ako ispunjava obavezne elemente za traženu kategoriju označene znakom "M" i poseduje najmanji predviđeni broj bodova po osnovu izbornih elemenata za traženu kategoriju.

Obavezni elementi označeni su znakom "M" (must, mora) za traženu kategoriju - zvezdicu.

Izborni elementi su deo kriterijuma za određivanje kategorije, koji se izražavaju određenim brojem bodova. Izborni elementi su usluge i prateći sadržaji koje ugostiteljski objekat poseduje. Za svaku kategoriju potrebno je ispuniti određen broj bodova po osnovu izbornih elemenata. Ugostitelj ostvaruje bodove po osnovu izbornih elemenata na dva načina i to: ukoliko poseduje one elemente koji su označeni znakom ,,Mˮ predviđene za višu kategoriju od tražene, kao i bodove za elemente koji nisu obaveza ni za jednu kategoriju a koje ugostiteljski objekat poseduje u pogledu sadržaja, usluga i pogodnosti za goste.

Na osnovu popunjene izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva u kategorije od strane i ugostitelja i kontrolora, ugostiteljski objekat vrste seosko turističko domaćinstvo razvrstava se u kategorije na sledeći način:

 • kategoriju 4 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 50 bodova po osnovu izbornih elemenata;
 • kategoriju 3 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 40 bodova po osnovu izbornih elemenata;
 • kategoriju 2 zvezdice ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 30 bodova po osnovu izbornih elemenata;
 • kategoriju 1 zvezdica ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 20 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Rešenje kojim se ugostiteljski objekat razvrstava u kategoriju prestaje da važi:

 1. istekom roka za koji je doneto;
 2. donošenjem rešenja o promeni kategorije ugostiteljskog objekta;
 3. gubitkom kategorije ugostiteljskog objekta; 
 4. na zahtev ugostitelja;
 5. ako dođe do promene ugostitelja;
 6. prestankom privrednog društva, preduzetnika, drugog pravnog lica ili ogranka stranog pravnog lica usled koga se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg registra.

Fizičko lice pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije, privrednog subjekta ili drugog pravnog lica registrovanog za obavljanje privredne delatnosti, na osnovu ugovora.

Ugovor fizičko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Prema Zakonu o turizmu ugostitelj i fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u  seoskom turističkom domaćinstvu dužno je da vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge dužno je da dnevno i uredno prijavljuje gosta, odnosno pruženu uslugu lokalnoj turističkoj organizaciji, turističkoj agenciji, privrednom subjektu ili drugom pravnom licu sa kojim ima zaključen ugovor.

Lokalna turistička organizacija, turistička agencija, privredni subjekat ili drugo pravno lice sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor, dužna je da za prijavljene goste i pruženu uslugu izda propisan račun.

Korisni dokumenti:

Naplatu boravišne takse vrše subjekti koji pružaju uslugu smeštaja, pri čemu se naplata takse vrši zajedno sa naplatom usluge smeštaja.

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse.

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu.

Prilikom podnošenja zahteva za razvrstavanje u kategorije ugostiteljskog objekta vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo ne plaća se naknada troškova postupka razvrstavanja koju, kao povereni posao, vrši jedinica lokalne samouprave.

Podnosilac zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta je dužan, da u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“ broj 43/2003, 51/2003 – ispr. 61/2005, 101/2005 - dr. Zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn. 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. 65/2013 - dr. Zakon i 57/2014 - usklađeni din. izn.) i sa Tarifama republičkih administrativnih taksi, („Službeni glasnik RS”, broj 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. Zakon i 57/14), izvrši uplatu administrativne takse za:

Podnošenje zahteva - po tarifnom broju 1

 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Iznos: 300,00 dinara
 • Žiro račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: U zavisnosti od grada/opštine u kojoj se podnosi zahtev

 

Grad/Opština Poziv na broj
Zaječar 41-116
Boljevac 20-026
Knjaževac 60-045
Sokobanja 10-094
Bor 17-027
Kladovo 66-043
Majdanpek 06-063
Negotin 76-072

Izrada rešenja - po tarifnom broju 9

 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Iznos: 500,00 dinara
 • Žiro račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: U zavisnosti od grada/opštine u kojoj se podnosi zahtev

Žalbu na rešenje - po tarifnom broju 6

 • Svrha uplate: Republička administrativna taksa
 • Primalac: Budžet Republike Srbije

Please publish modules in offcanvas position.